ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/05/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
586
ปีนี้
1,091
ปีที่แล้ว
3,075
ทั้งหมด
4,166
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188

ประวัติความเป็นมา

     อำเภอแม่ทาเดิมเป็นพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมด ตั้งอยู่เชิงเทือกเขาขุนตาน ไม่มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่เลย จนเมื่อราว 200 ปีเศษมานี้ ได้มีหัวหน้าไทยใหญ่คนหนึ่ง ชื่อ นายฮ้อย คำอ่าง เป็นผู้อพยพครอบครัวและบริวารมาตั้งรกราก ทำมาหากินตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นในชั้นแรกมีบ้านศาลาแม่ทาก่อน ต่อมาได้ขยายเป็นชุมชนใหญ่และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองลำพูน ในปี พ.ศ.2482 ทางราชการได้พิจาณา เห็นว่าชุมชนบ้านศาลาแม่ทาได้ขยายเป็นชุมชนใหญ่มากขึ้น เพื่อสะดวกต่อการปกครองและเพื่อขยายความเจริญของชุมชน ทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกฐานะชุมชนแม่ทาขึ้นเป็นกิ่งอำเภอแม่ทาอยู่ในเขต      การปกครองของอำเภอเมืองลำพูน จากนั้นเป็นต้นมากิ่งอำเภอแม่ทาก็ได้มีความเจริญเติบโตมาเป็นลำดับ   ทางราชการเห็นสมควรที่จะยกฐานะจากกิ่งอำเภอแม่ทาขึ้นเป็นอำเภอ ทางจังหวัดลำพูนจึงได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอยกฐานะจากิ่งอำเภอแม่ทาขึ้นเป็นอำเภอ ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2501     จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอให้ชื่อว่า อำเภอแม่ทา โดยเรียกชื่อตามลำน้ำแม่ทา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่และสำคัญที่สุดของอำเภอ ไหลผ่านทุกตำบลในเขตอำเภอแม่ทา ยกเว้นตำบลทาแม่ลอบ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า "ทา" นำหน้าชื่อตำบลทุกตำบลของอำเภอแม่ทา มาจนถึงปัจจุบันนี้

     อำเภอแม่ทามีประวัติการเสด็จเยือนพื้นที่ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  หลายพระองค์ อาทิ

     วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านพัก ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งกราบบังคมทูลเชิญเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสนี้ได้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย 

     วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านพักของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และได้ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอีกครั้งหนึ่ง

     วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ วัดทาสบเมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ทรงให้นายจันทร์ กันทากาศผู้ใหญ่บ้านบ้านสบเมยในเวลานั้นเข้าเฝ้า เพื่อถวายรายงานข้อมูลประชากร และข้อมูลการเกษตรของราษฎร และในเวลา 18.00 น. ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปดูสถานที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมย อันเป็นที่มาของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอแม่ทา และในโอกาสเดียวกันนั้นได้มีทีมแพทย์ที่ติดตามเสด็จมารักษาคนไข้ ณ วัดทาสบเมยด้วย

     การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่อำเภอแม่ทาหลายครั้ง ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่การช่วยเหลือเกษตรกร และเหล่าพสกนิกรชาวอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนซึ่งก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเช่น การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ การก่อสร้างฝายทดน้ำพร้อมระบบผันน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกและใช้อุปโภคได้ตลอดทั้งปี

    วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ทา โดยได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านผาด่าน หมู่ 10 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-นัดดามาตุ ได้ทอดพระเนตรลำน้ำแม่ขนาด เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำทา ไหลผ่านตลอดแนวหมู่บ้าน จากนั้นได้เสด็จไปยังที่บ้านดอยยาว หมู่ 16 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา เพื่อทอดพระเนตรบริเวณสะพานที่ถูกกระแสน้ำพัดขาด พร้อมทั้งได้เยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุกทกภัย และประทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 38 ครัวเรือน ส่วนสะพานที่ขาด ทางจังหวัดลำพูนได้ขอรับการสนับสนุน จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งสะพานแบรี่ย์เป็นสะพานเหล็กชั่วคราว เพื่อให้รถยนต์สัญจรได้ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ และต่อมาเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทาทรงประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงนักเรียน และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ราย และได้ถวายถุงยังชีพพระราชทานแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป ด้วย

     วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน และทรงแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL

     วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16.02 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ สิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่
ขาดแคลนในพื้นที่ จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนสำหรับ 11 โรงเรียน ที่ขาดแคลนในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน,
โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านขุนก๋อง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม, โรงเรียนบ้านหนองหลัก, โรงเรียนบ้านไม้สลี, โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ และโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา